Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vsebina je v prenovi.

Dejavnost vključuje izdelovanje prostorskih aktov in opravljanje s tem povezanih storitev, s katerimi se na podlagi razvojnih usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtujejo posegi v prostor in prostorske ureditve.

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj.

Gospodarski subjekt mora biti ustrezno registriran, biti zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ne sme biti v stečajnem postopku in mora zagotoviti pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

Gospodarski subjekti morajo pri opravljanju dejavnosti ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki so določeni s kodeksom dobrih poslovnih običajev, ki ga sprejme zbornica.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Poklicni naziv pooblaščeni prostorski načrtovalec v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

  Poklicne naloge pooblaščenega prostorskega načrtovalca so:

  • vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov

  Pooblaščeni prostorski načrtovalec je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

  Podrobneje

 • Gospodarski subjekt zagotavlja strokovni kader tako, da mora imeti:

  • za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja;
  • ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali
  • gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ;
  • ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir,

  Pravne podlage

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot: 

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi:

  • škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in
  • druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

  Zavarovanje se lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za okolje in prostor

  Dunajska 48
  1000 Ljubljana

 • Proti pravni ali fizični osebi ni začet stečajni ali likvidacijski postopek.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Ponudnik, s sedežem v državi pogodbenici, ki izpolnjuje pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi članici lahko opravljajo dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog pooblaščenih prostorskih načrtovalcev če ima:

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020