Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Razvrščanje in označevanje govejih trupov

Z razvrščanjem in označevanjem govejih trupov se smejo ukvarjati samo organizacije za ugotavljanje skladnosti.

Organizacija za ugotavljanje kakovosti mora biti neodvisna, zagotoviti akreditacijo skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 in imeti zaposlen ustrezno usposobljen kader - kontrolor.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Kontrolna organizacija mora biti akreditirana za ugotavljanje skladnosti (SIST EN 17020)

  Dokazila

  Akreditacijsko poročilo

  Pravne podlage

 • Naloge kontrolorja so:

  • razvrščanje trupov in označevanje z ustreznimi žigi ali etiketami
  • vodenje zapisnika o ugotovljeni kakovosti trupov na klavni liniji
  • dnevno evidentiranje trupov po dobaviteljih, rejcih in po klavnicah ter enkrat mesečno pošiljanje poročil ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in prehrano, o zakolu, razvrščanju in masah po klavnici;
  • tehtane trupov;
  • sodelovanje s strokovno organizacijo oziroma posamezniki, ki organizirajo usposabljanje za delo in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev, s predstavniki rejcev govedi in s pristojnimi upravnimi organi.

  Kontrolor mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo (V. stopnjo) kmetijske, veterinarske ali živilske smeri ter opravljeno usposabljanje s strani ministrstva imenovane organizacije.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020