Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

V dejavnost sečnje spada:

  • pridobivanje gozdnih sortimentov, kot so hlodovina, jamski les, drogovi ipd.,
  • proizvodnja drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije.

Sečnja se lahko izvede na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki  gozda niso registrirani izvajalci gozdarskih dejavnosti, zato jim ni potrebno izpolnjevati pogojev glede strokovne usposobljenosti. Lastniki lahko za izvedbo sečnje v gozdu najamejo registriranega izvajalca sečnje, ki opravi dela skladno s predpisi in usmeritvami ter pogoji, ki jih določa odločba v upravnem postopku.

Odločba določa največjo količina drevja v bruto m3, ki se lahko poseka v času veljavnosti odločbe. Zaradi zagotavljanja poseka samo tistih dreves, ki so bila izbrana, mora Zavod za gozdove Slovenije drevje za možni posek označiti. Čas sečnje in spravila je treba prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.

Izvajalci sečnje morajo za razliko od lastnika gozda izpolnjevati predpisane pogoje. Za opravljanje dejavnosti se morajo predhodno registrirati, imeti na voljo strokovno usposobljen kader ter pred prvim začetkom izvedbe del podati prijavo na pristojno gozdarsko inšpekcijo.

Dodatni predpisi in pogoji:

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • oglarjenje v gozdu na tradicionalni način

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- oglarjenje v gozdu na tradicionalni način.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021