Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost sodnih cenilcev vključuje izdelavo strokovnih mnenj, izvidov ter cenitev na zahtevo sodišča v sodnem postopku, na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.

Sodno cenilstvo opravlja sodni cenilec.

Pogoji

 • Dejavnost sodnih cenilcev je mogoče opravljati na tri načine in sicer:

  • občasno in hkrati brez opravljanja istovrstne neodvisne samostojne dejavnosti;
  • občasno in hkrati z opravljanjem istovrstne neodvisne samostojne dejavnosti;
  • kontinuirano z ustrezno prijavljeno samostojno dejavnostjo.
 • Sodni cenilci so osebe imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

  Sodni cenilci so lahko le fizične osebe. 

  Sodni cenilec se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni cenilec v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega cenilca Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

  Za izračun plačila za delo sodnega cenilca se uporablja tarifa za vrednotenje cenilskega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020