Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitve za rastlinsko pridelavo (01.610)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov ter strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin v okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin izvajajo javni zavodi, osebe javnega prava ter druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske in prostorske pogoje ter pogoje glede opreme.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o kmetijstvu

 • Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo;
  • storitev prevoz mleka, živali
  • storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • storitve za rastlinsko pridelavo za plačilo ali po pogodbi:
  • priprava njiv, polj
  • setev in sajenje
  • oskrba posevkov
  • škropljenje in zapraševanje posevkov, tudi z letali
  • zatiranje škodljivcev
  • rez sadnega drevja in vinske trte
  • sajenje riža, redčenje sladkorne pese
 • spravilo pridelkov
 • vzdrževanje poljedelskih površin
 • obratovanje namakalnih naprav
Sem spada tudi:
 • dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev z upravljavci v najem
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Rigolanje vinograda, pašnika, sadovnjaka;
 • Postavljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov;
 • Strojno delo s traktorjem kot pomoč v sadovnjaku pri razgrnitvi mreže proti toči;
 • Poravnava zemljišča, nalaganje in raztros organskega gnojila, ureditev zemljišča po oranju, ureditev zemljišča po sajenju;
 • Sejanje, baliranje, tlačenje travne silaže, setev koruze, izdelava in prevoz bal;
 • Storitvi setve in žetve;
 • Storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo (V zvezi s storitvami s kmetijsko mehanizacijo je možnih več dejavnosti: SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo; SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih; SKD 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup);
 • Gojenje koristnih organizmov za namen biotičnega varstva rastlin
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021