SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strateške dejavnosti so dejavnosti, ki se navezujejo na strateško blago. Strateško blago so strateške snovi, strateška oprema in strateška tehnologija.

Strateška dejavnost je vsak:

 • razvoj;
 • raziskava;
 • proizvodnja;
 • predelava;
 • uničenje;
 • poraba;
 • uporaba;
 • promet;
 • tranzit;
 • oziroma vsaka druga dejavnost, ki vključuje strateško blago.

Strateške dejavnosti se lahko izvajajo pod izpolnjenimi pogoji za:

 • industrijske, kmetijske, farmacevtske, medicinske, znanstveno-raziskovalne in druge miroljubne namene;
 • za zaščito pred sredstvi za množično uničenje;
 • v vojaške namene;
 • za vzdrževanje javnega reda in miru.

Zavezanec za izvajanje strateške dejavnosti je vsaka pravna oseba, vključno z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi javnimi ustanovami ter državnimi organi ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strateško dejavnost.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti.

  Dovoljenje morajo pridobiti zavezanci, ki se ukvarjajo s strateškim blagom iz skupine 1 ali skupine 2 Uredbe

  Za priglasitev dejavnosti oziroma izdajo dovoljenja morate izpolnjevati pogoje glede izvedbe ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov, imeti ustrezno tehnologijo, svetovalca za strateško blago in izpolnjevati pogoje glede nekaznovanosti.

  Podrobneje

 • Za strateške dejavnosti, ki sodijo v skupino 1 Uredbe, je potrebno pridobiti dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti.

  Dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti se izda za vsako zaključeno strateško dejavnost posebej. V posebnih primerih se lahko izda splošno dovoljenje za več vrst strateškega blaga, več držav oziroma daljši čas veljavnosti.

  V postopku odločanja o izdaji dovoljenja se izdela ocena strateškega tveganja, s katero se ocenijo možne posledice in vpliv predvidene izvedbe strateške dejavnosti na nacionalno ali mednarodno varnost. Postopek za izdelavo ocene strateškega tveganja se začne z vlogo zavezanca za izdajo dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti. Pristojni organ nato zaprosi pristojna ministrstva za mnenja, stališča in relevantne informacije, ki mu jih predložijo v pisni obliki. Končno oceno strateškega tveganja izdela pristojni organ kot pisni dokument, ki vsebuje oceno in obrazložitev.

  Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):  

  1. Na podlagi tarifne št.1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in vsako dopolnitev vloge 4,50 EUR. Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293, vlogi priložite potrdilo o plačilu takse. 
  2. Za pridobitev dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti se na podlagi tarifne št. 46, točka 3 odmerijo naslednje takse za: 
   • dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (nad 10 kg) 35,00 EUR in 
   • dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (do vključno 10 kg) 15,00 EUR. 

  Taksa na podlagi tarifne št. 46, točka 3 se odmeri po prejemu popolne vloge na plačilnem nalogu. Takse ne plačujte pred oddajo vloge.

  Podrobneje

 • Določene strateške dejavnosti, ki sodijo v skupino 1, 3, 4 in 5 Uredbe, je potrebna predhodna najava pri pristojnem organu.

  Najava se izvede najpozneje 90 dni pred koncem koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.

  Vloga mora vsebovati:

  • podatke o zavezancu:
   • naslov pravne oziroma fizične osebe, ki namerava proizvajati, porabljati ali predelovati strateško blago;
   • naslov in točno lokacijo objekta, kjer namerava zavezanec proizvajati, porabljati ali predelovati strateško blago.
  • podatke o strateški dejavnosti:
   • opis strateške snovi:
    • za kemikalijo: ime snovi in CAS številko,
    • v primeru pripravkov: trgovsko ime in vsebnost kemikalije s CAS številko,
    • za mikroorganizme in toksine: ime,
    • skupino iz uredbe (skupina 1, 2, 3, 4 ali 5),
   • količino strateške snovi, ki se namerava v prihodnjem koledarskem letu proizvajati, porabljati ali predelovati,
   • opis nameravane strateške dejavnosti (proizvodnja, poraba oziroma predelava),
   • druge relevantne podatke.

   

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za zdravje

  Štefanova ulica 5
  1000 Ljubljana

 • Zavezanci so dolžni pristojnemu organu v 60 dneh po koncu koledarskega leta predložiti poročilo o izvedenih strateških dejavnostih v preteklem letu.

  Poročilo mora vsebovati:

  • podatke o zavezancu:
   • naslov pravne oziroma fizične osebe, ki je opravljala strateško dejavnost,
   • naslov in točno lokacijo objekta, kjer se je opravljala strateška dejavnost;
  • podatke o izvedenih strateških dejavnostih:
   • strateško blago, na katerega se nanaša opis izvedenih strateških dejavnosti:
    • za kemikalijo: ime snovi in številko CAS,
    • v primeru zmesi: trgovsko ime in vsebnost kemikalije s številko CAS,
    • za mikroorganizme in toksine: ime,
    • carinsko tarifno oznako
   • opis izvedene strateške dejavnosti; v primeru uvoza oziroma izvoza tudi podatke o uvozniku oziroma izvozniku in mejnem prehodu, prek katerega je bil opravljen zadevni uvoz oziroma izvoz,
   • količino strateškega blaga.

  Poročilo se pristojnemu organu predloži v elektronski ali pisni obliki.

  Dokazila

  Poročilo o letnih izvedenih strateških dejavnostih

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Pristojnemu organu je potrebno v 60 dneh po koncu koledarskega leta predložiti poročilo o količini kemikalije, ki jo je proizvedel v preteklem letu.

  Poročanje je obvezno za vsako pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki proizvaja posamezno organsko kemikalijo, ki:

  • ni vključena v seznam strateškega blaga, spada pa v razred kemičnih spojin, v katerega spadajo vse ogljikove spojine, razen oksidov, sulfidov in kovinskih karbonatov in
  • jo je mogoče opredeliti s kemijskim imenom, strukturno formulo, če je znana in registrsko številko CAS, če ji je dodeljena.

  Dokazila

  Poročilo o količini kemikalije

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Zavezanci morajo imeti urejeno evidenco, ki vsebuje dokumente o izvedeni strateški dejavnosti. Iz evidence mora biti razvidno vsaj:

  • vrsta strateškega blaga, ime s seznama strateškega blaga in njegovo trgovsko ime;
  • proizvedena oziroma pridobljena količina strateškega blaga;
  • izdana ali porabljena količina strateškega blaga s podatki o prejemnikih (kupcih);
  • količina strateškega blaga, ki je na zalogi ali v uporabi pri zavezancu.

  Evidenco je potrebno hraniti vsaj pet let in jo na zahtevo predložiti pristojnemu organu.

  Dokazila

  Evidenca strateške dejavnosti

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
26. 7. 2022