Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo z urami in nakitom

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen obratovalni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Trgovina na debelo z urami in nakitom se nanaša na prodajo z izdelki iz plemenitih kovin. Izdelki iz plemenitih kovin so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma njihovih zlitin.

Med plemenite kovine uvrščamo:

 • platina,
 • zlato,
 • paladij in
 • srebro.

Dobavitelj, ki je lahko izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik, je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet. Skladnost izdelkov iz plemenitih kovin lahko dobavitelj zagotavlja:

 • s predložitvijo izdelkov Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti ali
 • z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije.

Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti ustrezno označeni z znakom dobavitelja, znakom standardne stopnje čistine in oznako skladnosti. Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem. Za izdelke, ki so tako drobni ali občutljivi, da nanje zaradi tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake, se izda potrdilo o skladnosti.

Trgovec mora zagotoviti ustrezne prostore in zagotoviti ločeno prodajo določenih izdelkov iz plementih kovin od drugega blaga. Na vidnem mestu v prostoru, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti obešena slikovna podoba oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine. Na voljo mora biti povečevalno steklo, s katerim kupec lahko jasno vidi oznake na izdelkih.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Urad RS za meroslovje izda dobavitelju na podlagi zahteve odločbo o znaku dobavitelja. Na podlagi te odločbe je dobavitelj dolžan predložiti žig z znakom dobavitelja zaradi evidence odtiska.

  Zahteva za določitev znaka dobavitelja vsebuje poleg splošnih podatkov tudi navedbo načina ugotavljanja skladnosti svojih izdelkov ter podatke o poslovnih prostorih, kjer se izdelki označujejo ali hranijo za promet in o poslovnih prostorih, kjer se izdelki dajejo v promet.

  Podrobneje

 • Če so oznake na izdelkih (znak dobavitelja in znak čistine ) ustrezni, se pristopi k označitvi izdelkov z oznako skladnosti. Skladnost izdelkov s predpisanimi tehničnimi zahtevami potrdi Urad RS za meroslovje oziroma imenovana oseba s strani urada z oznako skladnosti.  

  V označitev z oznako skladnosti se predložijo le končni izdelki. Na zahtevo dobavitelja se lahko izdelki označijo tudi v delovnih prostorih dobavitelja.

  Oznake skladnosti imajo obliko ščita, na katerem so kemijska oznaka za plemenito kovino, oznaka SI in številka območne enote za overjanje in nadzor urada.

  Dobavitelj je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predložitvijo izdelkov uradu v preskus in označitev z oznako skladnosti ali z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije (t.i. samodeklaranti). 

  1. Samodeklarat mora vzdrževati tehnično dokumentacijo z naslednjimi poglavji:

  • proizvodni proces,
  • vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa - preskušanje izdelkov,
  • označevanje izdelkov,
  • korektivni in preventivni ukrepi,
  • vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov,
  • poročila.

  Tehnično dokumentacijo mora vzdrževati tako samodeklarant, ki je izdelovalec izdelkov iz plemenitih kovin, kot samodeklarant, ki je uvoznik izdelkov iz plemenitih kovin.

  Dobavitelj je dolžan po opravljenih preskusih sam označiti izdelke z oznako skladnosti "S" na predpisanem mestu.

  2. Preskus in označitev izdelkov z oznako skladnosti izvaja Urad za meroslovje.

  Dobavitelj mora vložiti zahtevo za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti v kateri mora navesti število izdelkov, njihovo skupno maso in čistino zlitine. Če laboratorij pri preskusu ugotovi, da ima predloženi izdelek standardno stopnjo čistine, ki je označena na izdelku in izpolnjuje druge predpisane tehnične zadeve, ga označi z oznako skladnosti. Če izdelek pri preskusu ne dosega skladnosti na izdelku označene standardne stopnje čistine ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih tehničnih zahtev, laboratorij Urada zavrne zahtevo za označitev z oznako skladnosti. Na pisno zahtevo dobavitelja se ponovni preskus izdelka opravi v drugem akreditiranem laboratoriju. Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne.

  3. CCM oznaka

  Na željo dobavitelja lahko Urad RS za meroslovje preskušene izdelke dodatno (poleg oznake z državnim žigom) označi še s CCM oznako. Omenjena oznaka predstavlja najvišjo stopnjo zagotavljanja kakovosti preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin in omogoča neovirano prodajo slovenskih izdelkov na mednarodnem trgu. Prav tako velja tudi, da izdelkov, ki so bili označeni s CCM oznako v katerikoli drugi državi članici Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, v Sloveniji ni treba dodatno preskušati in se lahko dajo neposredno v promet.

  V RS veljajo oznake skladnosti, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala RS.

  Pravne podlage

 • Z znakom za označevanje čistine (v nadaljevanju: znak čistine) se potrjuje, da ima izdelek iz plemenite kovine eno od standardnih stopenj čistine.

  Znak čistine na izdelkih iz plemenitih kovin je sestavljen iz kombinacije treh številk, ki so lahko vtisnjene v okvir z merami 0,8 mm × 1,25 mm.

  Znak čistine mora biti vtisnjen poleg znaka dobavitelja in je dovoljeno vtisniti en znak za označevanje čistine.

  Pravne podlage

 • Izdelki, kot so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma njihovih zlitin morajo biti v prodajalnah ločeni od drugega blaga.

  V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti na vidnem mestu obešene slikovne podobe oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine plemenitih kovin.

  Kupec mora imeti na voljo povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno videti in razločiti.

  V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, ni dovoljeno imeti izdelkov, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oziroma izdelki v razstavne namene.

  Pravne podlage

 • Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan poravnati letni strošek preverjanja po tarifi letnih stroškov za preverjanje.

  Letni stroški preverjanja in s tem povezano število pregledov je odvisno od obsega letne proizvodnje in uvoza izdelkov posameznega dobavitelja. Letni strošek preverjanja se določi za tekoče koledarsko leto glede na celotno količino vseh izdelkov, ki jih je dobavitelj izdelal in uvozil v preteklem koledarskem letu. V primeru, da je dobavitelj hrati tudi izdelovalec in uvoznik, se letni strošek preverjanja določi glede na dejavnost, ki je prevladujoča.

  Preverjanje se opravi najmanj enkrat letno. Preverja se sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov, tehnično dokumentacijo ter skladnost izdelkov v tehnični dokumentaciji.

  Letni strošek preverjanja plača dobavitelj sam. Prvikrat poravna strošek pred izdajo odločbe o znaku dobavitelja. Kasneje je potrebno strošek poravnati vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila. Rok je 15 dni od izstavitve računa.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta:

  • skladišče in
  • veletržnica.

  Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga. Razporeditev opreme v skladišču mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom.

  • Minimalna oprema:
   • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso.
  • Zunanjost prodajalne:
   • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda
   • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne, 
   • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega obratovalnega časa
   • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje,

  Veletržnica je posebej urejen prostor, na katerem se trguje na debelo v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno). Razporeditev opreme na veletržnici mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom.

  • Minimalna oprema:
   • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase blaga in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso.
  • Zunanjost prodajalne:
   • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda.
   • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne.
   • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega obratovalnega časa.
   • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje.

  Pravne podlage

 • Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

  Na prodajnem mestu mora zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:

  • število in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja, 
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
  • ime, mersko enoto in količino blaga, 
  • prodajno ceno blaga, 
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora delovati skladno z urnikom svojega obratovalnega časa.

  Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni ter njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo iz dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa.

  Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.

  Izjeme so prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah.

  Med izjeme sodijo tudi prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, če delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih v svojih prodajalnah opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost.

  Delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih skupaj s samostojnim podjetnikom posameznikom nosilcem trgovinske dejavnosti oziroma njegovim prokuristom ali zakonitim zastopnikom oziroma prokuristom pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, opravlja tudi oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo dijaka in študenta v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, ter oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

  Dokazila

  Na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno objavljen urnik obratovalnega časa prodajalne.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Tehtnice, ki se uporabljajo za merjenje na področju:

  • varovanja zdravja ljudi in živali,
  • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
  • prometa blaga in storitev,
  • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi,

  morajo ves čas svoje uporabe izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so potrjene s prvo in redno overitvijo.

  Prva overitev merila pomeni pregled novega merila in potrditev njegove skladnosti z odobrenim tipom in/ali predpisanimi meroslovnimi zahtevami za zadevno vrsto merila. Prvo overitev zagotovi proizvajalec merila ali njegov pooblaščeni zastopnik.

  Redno overitev merila zagotovi njegov lastnik.

  Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. Z izredno overitvijo se ugotovi, ali je merilo še skladno z meroslovnimi zahtevami. Izredno overitev zagotovi imetnik merila.

  Redne in izredne overitve izvajajo Urad Republike Slovenije za meroslovje, ali imenovana pravna oseba, ali samostojni podjetnik.

  Dokazila

  Overitvena oznaka na merilu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Urad Republike Slovenije za meroslovje

  Tkalska ulica 15
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost Trgovine na debelo z urami in nakitom ne sodi v storitveno direktivo zato čezmejno opravljanje dejavnosti ni predvideno.

Zadnja sprememba:
28. 7. 2021