Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravljanje zavarovanega območja

Upravljanje zavarovanega območja je izvajanje nalog varstva naravnih vrednot in nalog, ki so potrebna za izpolnitev namena, zaradi katerega je bilo območje zavarovano.

Zavarovano območje upravljajo upravljavci zavarovanega območja. Z zavarovanim območjem lahko upravlja javni zavod ali se za upravljanje podeli koncesija ali pa ga neposredno upravlja ustanovitelj.

Ustanovitelj neposredno upravlja z zavarovanim območjem, tako da ustanovi režijski obrat v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Za ustanovitev in delovanje javnega zavoda se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode.

Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi na podlagi določb o podeljevanju koncesij iz zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

Neposredni nadzor v naravi opravljajo naravovarstveni nadzorniki.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Naravovarstveni nadzornik je posameznik, ki opravlja neposreden nadzor v naravi.

  Naloge nadzornika so:

  • neposredno spremljanje stanja;
  • nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
  • ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi in obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov;
  • opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih dejanj.

  Nadzornik mora pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi nositi predpisan službeni znak, izkaznico in uniformo.

  Posameznik mora biti polnoleten, državljan Republike Slovenije in biti ustrezno usposobljen

  Podrobneje

 • Načrt upravljanja zavarovanega območja je programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva.

  Predlog načrta upravljanja zavarovanega območja pripravi upravljavec na podlagi akta o zavarovanju in ob strokovni pomoči organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020