Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Uvoz in premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene

Raziskovalna dejavnost je dejavnost, ki se opravljaj za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin.

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije. Organizacije so registrirane za znanstveno in raziskovalno dejavnost oziroma se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom rastlin oziroma selekcijo in uvajanjem novih vrst, sort, linij in križancev rastlin.

Organizacije lahko opravljajo tudi raziskovalne in razvojne dejavnosti na materialu na področju zdravstvenega varstva rastlin. Material so določeni škodljivi organizmi, rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz ali premeščanje je prepovedano ali omejeno.

Material zajema:

Za opravljanje raziskovalne dejavnosti na materialu je treba najprej pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu.

Organizacija, ki ima zgoraj omenjeno odločbo mora za posamezen uvoz ali premeščanje materiala pri upravi vložiti vlogo, še preden se material uvozi v Republiko Slovenijo ali na njeno varovano območje oziroma se po tem območju premešča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po prejemu popolne vloge izda  dovoljenje za uvoz in premeščanje materiala in soglasje za uvoz oziroma premeščanje materiala.

Material mora ob uvozu ali premeščanju  poleg  soglasja za uvoz oziroma premeščanje materiala  spremljati  v primeru, da je material uvrščen na Seznam V.A, rastlinski potni list oziroma, če je uvrščen na Seznam V.B fitosanitarno spričevalo.

Pogoji

 • Organizacije, ki želijo opravljati raziskovalno dejavnost na materialu morajo pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu. Za pridobitev dovoljenja mora organizacija izpolnjevati:

  1. Splošne pogoje:

  • strokovna in tehnična usposobljenosti;
  • zagotavljanje karantenskih razmer.

  V ta namen je treba vložiti vlogo na pristojni organ.

  Vloga mora vsebovati:

  • podatke o vlagatelju (firma in sedež),
  • ime in priimek osebe, odgovorne za raziskovalno dejavnost na materialu,
  • naslov in opis specifičnih lokacij za vzdrževanje karantenskih razmer oziroma raziskave,
  • podatke o strokovni in tehnični usposobljenosti kadra,
  • podatke o tipu materiala za raziskovalne namene.

  Pristojni organ po prejemu popolne vloge izda v upravnem postopku odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu.

  Podrobneje

 • Organizacije, ki imajo odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu, morajo za posamezen uvoz ali premeščanje materiala pri pristojnem organu vložiti vlogo, še preden se material uvozi v Republiko Slovenijo ali na njeno varovano območje oziroma se po tem območju premešča.

  Vloga poleg podatkov potrebnih pri pridobiti odločbe o dovolitvi raziskovalne dejavnosti na materialu mora vsebovati še:

  • znanstveno ime materiala, vključno z imenom zadevnega škodljivega organizma, kadar je to potrebno; imena škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov se napiše v latinščini,
  • tip materiala,
  • količino materiala,
  • kraj porekla materiala; če material po poreklu ni iz Evropske skupnosti, je vlogi potrebno priložiti ustrezno potrdilo o poreklu materiala,
  • trajanje, značaj in cilje predvidenih raziskovalnih dejavnosti, vključno s povzetkom in specifikacijo dela,
  • kraj prvega shranjevanja ali prvega sajenja, če je material namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
  • predlagano metodo uničenja ali obdelave materiala po dokončanju odobrenih raziskovalnih dejavnosti, če material ni namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
  • predlagano vstopno mesto za material, ki se namerava uvoziti.

  Pristojni organ po prejemu popolne vloge izda dovoljenje za uvoz ali premeščanje materiala.

  Material, ki se uvaža ali premešča za opravljanje raziskovalne dejavnosti, mora biti inšpekcijsko pregledan in ga mora spremljati dovoljenje za uvoz ali premeščanje in predhodno soglasje.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Uvoz in premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020