Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme in preverjanje uhajanja ter zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov ali ozonu škodljivih snovi iz opreme, ki vsebuje te pline opravlja pooblaščeno podjetje, ki je vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme. Opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ni več dovoljeno nameščati in servisirati, saj so ti plini prepovedani. Obstoječa oprema, ki vsebuje ozonu škodljive snovi, lahko obratuje do konca življenjske dobe, pri čemer se mora skladno z zakonodajo preverjati uhajanje. V kolikor se zazna uhajanje in bi bilo treba napravo popraviti in dodati plin, je treba hladilni plin zajeti in ga oddati kot odpadek ustreznemu zbiralcu odpadnih snovi. Opremo se napolni z ustreznim alternativnim hladilnim plinom ali odmontira in namesti novo s fluoriranim toplogrednim plinom.

Pooblaščeno podjetje opravlja dejavnosti na:

  • nepremični opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke – HKTČ;
  • nepremični protipožarni opremi-GS;

Na ostali opremi:

  • hladilne enote tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov;
  • električni stikalni mehanizmi;
  • motorji z organskim Rankinovim ciklom;
  • nepremična oprema, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;
  • klima naprave motornih vozil, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2006/40/ES.

Podjetje, ki te dejavnosti izvaja, se ne vpisuje v evidenco pooblaščenih podjetij, mora pa imeti zaposlenega serviserja s spričevalom za ustrezno opremo – spričevala kategorije AIII, AIV, C, D in E.

Vzdrževanje opreme so vse dejavnosti, razen zajema in preverjanja uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov ali ozonu škodljivih snovi.

Namestitev opreme je združitev dveh ali več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline, zaradi sestave opreme na kraju njene uporabe.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno/občasno. Vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi lahko v Sloveniji opravlja podjetje, ki je vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo take opreme.

Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev opreme, ki je pridobljen v katerikoli državi EU, v skladu z Uredbo (EU) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2015/2067 za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, je priznan v vseh državah EU (10. člen Uredbe Komisije (EU) 2015/2067).

Podjetja iz Slovenije, ki imajo Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev opreme, pridobljen v Sloveniji, lahko opravljajo to dejavnost tudi v katerikoli državi članici EU, prav tako podjetja iz drugih držav članic EU, ki so pridobila v svojih državah vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev opreme lahko opravljajo to dejavnost v Sloveniji. Ni posebnega postopka za priznavanje. Pridobitev dovoljenja ni potrebna.