Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (38.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji: 

  • Uredba o odpadkih

Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

Zbiralec lahko zbira odpadke, ko ima odločbo o izpolnjevanju pogojev in je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo za vpis v evidenco  pisno ali elektronsko na obrazcu na MOPE. Vlogi mora biti priložen načrt zbiranja odpadkov, v katerem je dodatno, če gre za zbiranja nevarnih odpadkov, podan opis ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic ter program izobraževanja o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi.

Zbiralec mora razpolagati z vsaj enim zbirnim centrom ter sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz. Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE vlagatelju izda odločbo, ga vpiše v evidenco zbiralcev odpadkov in ga, na osnovi podatkov o digitalnem potrdilu, ki jih je poslal zbiralec, registrira kot uporabnika informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Odločba o izpolnjevanju pogojev se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • je upravljavec enega ali več zbirnih centrovzbirni center izpolnjuje zahteve, določene z Uredbo o odpadkih, predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ter predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • zbira odpadke v skladu z zahtevami iz te uredbe in predpisov, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • čigar zbiranje odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena Uredbe o odpadkih.

Zbiralec odpadkov mora spremembo svojih podatkov ali podatkov iz odločbe, sporočiti MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe. MOPE spremeni odločbo v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Zakon o prevozu nevarnega blaga

Dovoljenje za prevoz

Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno dovoljenje.

Varnostni svetovalec

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

   Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

   Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov,
  • zbiranje radioaktivnih odpadkov,
  • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.,
  • obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred: 

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada zbiranje in odvoz tekočih ali trdnih nevarnih odpadkov, to je odpadkov, ki vsebujejo eksplozivne, vnetljive, strupene, korozivne, kužne, kancerogene in druge snovi, škodljive zdravju in okolju. Vključena je lahko tudi identifikacija, označevanje, obdelava in pakiranje takih odpadkov za transport.

Sem spada:

 • zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov,
 • zbiranje radioaktivnih odpadkov,
 • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.,
 • obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev
Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov.