Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gojenje in trženje koristnih organizmov za namen biotičnega varstva rastlin

Za namene biotičnega varstva rastlin se uporablja domorodne in tujerodne vrste organizmov, ki so razvrščeni v seznam domorodnih in seznam tujerodnih vrst organizmov. To so koristni organizmi, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkt in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati, vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialni proizvod, za biotično varstvo rastlin.

Za gojenje in trženje domorodnih vrst organizmov, ki se uporabljajo za namen biotičnega varstva rastlin, mora uporabnik pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Za gojenje in trženje tujerodnih vrst organizmov na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave. K vlogi je potrebno priložiti še Oceno tveganja vnosa za naravo, ki jo izdela pooblaščeni presojevalec za naravo, ki presodi tudi vpliv trženja in Program vnosa ali naselitve ter Seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma.


Pogoji

 • Za profesionalno gojenje koristnih organizmov je potrebno pridobiti dovoljenje za profesionalno gojenje in trženje domorodnih vrst organizmov.

  Dovoljenje se lahko pridobi za več primerov gojitve hkrati, kadar isti uporabnik goji organizme iste taksonomske kategorije na isti lokaciji v obdobju petih let od začetka gojitve.

  Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge na pristojni organ, ki mora vsebovati:

  • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti z navedbo pravno-organizacijske oblike in z organizacijsko shemo, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo v postopku gojenja;
  • podatke o strokovni odgovorni osebi za gojenje koristnega organizma (osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje in dodatna strokovna usposobljenost osebja, vključno z zunanjimi sodelavci);
  • oceno tveganja gojitve za naravo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo presoje tveganja za naravo, če želi vlagatelj gojiti tujerodne vrste organizmov;
  • protokol gojenja koristnih organizmov;
  • dokazila glede prostorov, opreme in kadrov;
  • dokazila o registrirani dejavnosti (kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti), če je dejavnost registrirana v tujini;
  • potrdilo o identifikaciji oziroma determinaciji koristnega organizma.

  Uporabnik, ki želi koristne domorodne vrste organizmov gojiti za namenom trženja mora imeti odgovorno osebo za biotično varstvo. Upoštevati mora protokol o rokovanju z organizmov. Zagotoviti mora ustrezno opremo, prostore in kadrovske pogoje.

  Podrobneje

 • Vsako pakiranje koristnih organizmov za trženje mora biti ustrezno označeno, in sicer morajo biti razvidni zlasti podatki o:

  • številki dovoljenja in organu, ki ga je izdal,
  • koristnem organizmu (latinsko ime vrste, podvrste ali druge podenote in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  • razvojni stopnji koristnega organizma (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek) oziroma fizikalni obliki,
  • ciljnem/ih organizmu/ih (latinsko ime vrste, podvrste in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  • načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem oziroma vrsto rastlin, ki jih škodljivi organizmi napadajo oziroma pridelave na prostem ali prostoru ločenem od narave,
  • najvišji predvideni količini uporabe organizmov na enoto pridelave,
  • času uporabe.

  V primeru, da gre za domorodno vrsto, ki se za gojenje pridobi iz naravne populacije, je potrebno predložiti potrdilo, da je koristni organizem zdrav. Koristni organizem ne sme biti okužen z mikroorganizmi oziroma napaden s hiperparaziti.

  Dokazila

  Potrdilo, da je koristni organizem zdrav

  Pravne podlage

  Povezave

 • Osebe, ki se ukvarjajo s profesionalnim gojenjem koristnih organizmov ali z gojenjem tujerodnih organizmov, morajo voditi evidenco o količinah koristnih organizmov, ki so bile vzgojene, vnesene, prodane oziroma prepuščene tretjemu, in o tem najpozneje do 31. marca za preteklo leto obvestiti pristojni organ.

  Evidenca se mora voditi ločeno po vrstah koristnih organizmov ter mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  • osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe ali firmo in sedež pravne osebe, sedež, kjer se izvaja dejavnost in leto, za katero se vodi evidenca,
  • latinsko ime koristnega organizma oziroma trgovsko ime komercialnega proizvoda,
  • količina, ki se vzgoji, kupi ali proda (merska enota, število),
  • tržna količina glede na gojenje, glede na vnos iz držav članic EU ali vnos iz tretjih držav.

  Dokazila

  Vzpostavljena evidenca koristnih organizmov

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ni definirano.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021