SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Komercialni ribnik je stoječa voda, ki je namenjena trženju športnega ribolova v zasebnem interesu in iz katere je naravno ali s tehničnimi ukrepi preprečena migracija rib v druge vode.  Športni ribolov se lahko izvajal le s trnkom.

Za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih, je v skladu z Zakonom o vodah, treba pridobiti vodno dovoljenje, ki ga izda Direkcija RS za vode.

Komercialni ribnik mora biti vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA) in v ribiški kataster.

V komercialni ribnik lahko vlagajo le ribe vzrejene v ribogojnici. Za vlaganje rib mora izvajalec dejavnosti pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

Imetnik komercialnega ribnika mora imeti vodno dovoljenje in voditi ustrezne evidence ter poročati spremembe v ribiški kataster.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Vsak, ki se ukvarja z gojenjem rib za poribljavanje, mora imeti pridobljeno vodno pravico za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov.

  Vodna pravica je pravica do posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča, pridobljena z vodnim dovoljenjem.

  Vodno dovoljenje izda pristojni organ za nedoločen čas, vendar največ za 30 let.

  Podrobneje

 • Vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA). Objekt akvakulture je vsaka vodna površina v kateri poteka proizvodnja akvakulture.

  Za vpis v centralni register objektov in komercialnih ribnikov je potrebno oddati pisno vlogo najkasneje 30 dni po naselitvi vodnih organizmov. Vloga mora vsebovati podatke o:

  • objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku,
  • nosilcu dejavnosti,
  • imetniku vodne pravice,
  • vodnem viru,
  • vrsti proizvodnje akvakulture,
  • gojenih in spremljevalnih vrstah vodnih organizmov,
  • vrsti in velikosti objekta,
  • namenu proizvodnje,
  • spremljevalnih objektih.

  CRA je računalniška zbirka s podatkih o akvakulturi, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov ribiške politike, ki ga vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vsebuje podatke o imetnikih vodnih pravic, nosilcih dejavnosti, podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku in podatke o staležu ter proizvodnji vodnih organizmov.

  Imetnik objekta akvakulture in komercialnega ribnika odda izpolnjen obrazec pristojnemu organu. Ta mu v potrditev izda obvestilo v vpisu v CRA. Za vpis v CRA mora izvajalec dejavnosti določiti nosilca dejavnosti.

  Po vpisu v CRA vsak nosilec dejavnosti prejme G-MID identifikacijsko številko objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo "SI" in devetmestne neponovljive številke.

  Nosilec dejavnosti je dolžan sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na podatke CRA, prav tako pa je dolžan sporočiti podatke o proizvodnji in staležu vodnih organizmov v objektu akvakulture enkrat letno do 1. marca tekočega leta za preteklo leto. Podatke in spremembe iz osnovnega obrazca se lahko pošlje le v pisni obliki (podpis, žig), podatke o letni proizvodnji in staležu pa preko aplikacije VOLOS v elektronski obliki.

  Obrazec za poročanje podatkov o proizvodnji

  Podrobneje

 • Komercialni ribnik za vlaganje rib mora biti vpisan v ribiški kataster.

  Ribiški kaster je evidenca o:

  • ribiških območjih, okoliših in revirjih ter vodnih telesih, na katera se nanašajo,
  • vodah posebnega pomena,
  • izvajalcih ribiškega upravljanja,
  • ribogojnicah,
  • komercialnih ribnikih,
  • izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja,
  • monitoringu populacij rib,
  • odlovu in smukanju rib,
  • gojitvi rib za pribljavanje,
  • sonaravni gojitvi rib,
  • opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja,
  • poginih rib,
  • ribojedih pticah,
  • posegih v ribiškem okolišu,
  • opravljenih izpitih za gospodarja, izvajalca elektroribolova, čuvaja in ribogojca
  • drugi podatki pomembni za ribiško upravljanje.

  Evidenca o komercialnih ribnikih vsebuje podatke o:

  • imenu in identifikacijski številki komericialnega ribnika ter identifikaciji vodnega telesa;
  • lastniku vodne pravice;
  • lokaciji, mestu odvzema in izpusta vode;
  • vrsti vodnega vira;
  • pretoku vodnega vira;
  • površini;
  • vrstah rib;
  • količini rib.

  Ribiški kataster vzpostavi, vodi in vzdržuje Zavod za ribištvo Slovenije.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Za vlaganje rib v komercialni ribnik je potrebno pridobiti pozitivno mnenje s strani Zavoda RS za varstvo narave.

  Iz mnenja mora biti razvidno, da vlaganje rib in opravljanje ribolova v komercialnem ribniku, ki je del varovanih ali zavarovanih območjih, ne bo poslabšalo stanja ohranjenosti ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

  Imetnik vodne pravice za rabo vode za komercialni ribnik lahko v komercialni ribnik vlaga le ribe, ki so vzrejene v ribogojnici in so: 

  Dokazila

  Pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave

  Pravne podlage

 •  V komercialnem ribniku:

  • je ribe dovoljeno loviti s trnkom,
  • ni dovoljeno loviti tako, da se za vabo uporablja žive vretenčarje,
  • ni dovoljeno prenašanje živih rib iz ribnika v druge vode in
  • ujete ribe se morajo takoj nepoškodovane vrniti v ribnik ali takoj usmrtiti na način, da se ribe ne muči.

  Imetnik vodne pravice določi način in čas ribolova.

  Pravne podlage

 • Imetnik vodne pravice mora voditi naslednje evidence:

  1. evidenco o nabavi rib za vlaganja, ki vsebuje najmanj:
     - datum vlaganja,
     - podatke o vrstah vloženih rib,
     - podatke o skupni teži in številu vloženih rib,
     - podatke o poreklu vloženih rib.
  2. evidenco o porabi krme,
  3. evidenco porabi razkužil in zdravil,
  4. evidenco o poginih rib v komercialnem ribniku.

  Imetnik vodne pravice mora v ribiški kataster sporočiti naslednje podatke o komercialnem ribniku:

  • ime in naslov oziroma naziv in sedež imetnika vodne pravice,
  • ime in lokacijo,
  • površino,
  • vrsto vodnega vira,
  • mesto odvzema in izpusta vode,
  • pretok vodnega vira in
  • vrsto in količino rib

  Vse spremembe podatkov mora imetnik vodne pravice v roku 30 dni od nastanka spremembe sporočiti v ribiški kataster.

  Sporočiti je potrebno tudi podatke o staležu vodnih organizmov v svojem komercialnem ribniku do 1. marca tekočega leta glede na datum popisa staleža, ki je 31. december

  Popis staleža se izvede po vrstah vodnih organizmov in glede na kategorijo v številu oziroma teži.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
22. 3. 2022