Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Obdelava odpadkov

Obdelava odpadkov je del ravnanja z odpadki in obsega postopke predelave in odstranjevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov za predelavo ali odstranjevanje. 

Obdelavo odpadkov kot dejavnost opravlja izvajalec obdelave, ki je lahko predelovalec odpadkov ali odstranjevalec odpadkov. Izvajalec obdelave, ki je pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov in biti vpisan v evidenco izvajalcev obdelave. 

Vlagatelj mora na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) podati vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Vlogi mora priložiti načrt ravnanja z odpadki. MOP izvajalca obdelave, ki mu izda okoljevarstveno dovoljenje, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco izvajalcev obdelave.

Ob vpisu v evidenco izvajalcev obdelave ga MOP registrira kot uporabnika informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Za registracijo mora izvajalec obdelave imeti kvalificirano digitalno potrdilo v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje. Podatke o digitalnem potrdilu mora izvajalec obdelave poslati MOP.

Izvajalec obdelave mora biti v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti, mora biti upravljavec naprave za obdelavo odpadkov (če je ta za obdelavo potrebna) in mora razpolagati s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz (če sam prevzema odpadke, ki jih bo obdeloval, pri njihovih imetnikih). Pri obdelavi odpadkov mora izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi emisij snovi in vonjav, hrupa, raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra, razsutja ali razlitja odpadkov, ptic, glodavcev in mrčesa ter požarov zaradi samovžiga. 

Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, ki jo mora za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta. Enkrat letno mora pripraviti poročilo o obdelavi odpadkov in ga do 31. marca predložiti ministrstvu. Za predložitev poročila o obdelavi odpadkov mora uporabiti informacijski sistem o ravnanju z odpadki. 

PREDELAVA ODPADKOV

Predelava odpadkov je vsak postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v okviru dejavnosti posamezne osebe ali v gospodarstvu kot celoti, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali tako da so odpadki pripravljeni za izpolnitev te določene funkcije.  Dejavnost predelave odpadkov opravlja predelovalec, ki mora odpadke ustrezno predelati po postopkih in z metodami, ki ne škodujejo okolju in ne ogrožajo zdravja ljudi. 

S predpisom je določenih trinajst različnih postopkov predelave, mogoči pa so tudi drugi postopki predelave. Za vsak odpadek, ki ga predelovalec namerava predelovati, se v okoljevarstvenem dovoljenju določita postopek in metoda predelave. 

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Odpadke, ki niso predelani, je treba odstraniti, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem odpadkov na odlagališčih. Odstranjevanje odpadkov je vsak postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica tega postopka pridobivanje snovi ali energije. Dejavnost odstranjevanja odpadkov opravlja odstranjevalec, ki mora odpadke ustrezno odstraniti po postopkih in z metodami, ki ne škodujejo okolju in ne ogrožajo zdravja ljudi. 

S predpisom je določenih petnajst različnih postopkov odstranjevanja, mogoči pa so tudi drugi postopki odstranjevanja. Za vsak odpadek, ki ga odstranjevalec namerava odstranjevati, se v okoljevarstvenem dovoljenju določita postopek in metoda odstranjevanja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Predelava in odstranjevanje odpadkov se izvajata tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti da:

  • ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali;
  • ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • ne povzroča škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan pravni režim;
  • ne povzroča škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območje.

  Odpadke je treba predelati. Odpadke, ki niso predelani je treba odstraniti, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem odpadkov na odlagališčih.

  Predelava odpadkov poteka po postopkih predelave.

  Odstranjevanje odpadkov poteka po postopkih odstranjevanja, če:

  • stanje tehnike njihove predelave ne omogoča;
  • ni možnosti za nadaljnjo uporabo odpadkov ali njihovih sestavin;
  • predelava odpadkov bolj obremenjuje okolje ali človekovo zdravje kot njihovo odstranjevanje glede na:
   • emisije snovi in energije v zrak, vode ali tla,
   • porabo naravnih virov,
   • energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče pridobiti, ali
   • vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po njihovi obdelavi, ali
  • so stroški predelave odpadkov nesorazmerno višji od stroškov njihovega odstranjevanja.

  Pravne podlage

 • Za vsako pošiljko odpadkov mora izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotoviti evidenčni list.

  Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in njihov prevzemnik potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadki na območju Republike Slovenije premeščajo s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali skladiščenja na kraj predhodnega skladiščenja, skladiščenja ali obdelave odpadkov.

  Evidenčni list mora vsebovati podatke o:

  • pošiljatelju odpadkov, ki je imetnik odpadka (izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec ali izvajalec obdelave),
  • kraju oddaje pošiljke odpadkov,
  • prevozniku in načinu prevoza,
  • prevzemniku odpadkov, ki je zbiralec, če odpadke prevzema zbiralec, ali izvajalec obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec,
  • kraju prevzema pošiljke odpadkov,
  • datumu oddaje pošiljke odpadkov,
  • datumu prevzema ali zavrnitve pošiljke odpadkov,
  • številki odpadka (ali številkah odpadkov),
  • količini odpadkov (ali številkah odpadkov),
  • postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in
  • osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za pošiljko odpadkov, za katere so za proizvajalce izdelkov s posebnim predpisom določena pravila ravnanja z odpadki, ki izvirajo iz teh izdelkov.

  Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema za ravnanje z odpadki in je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov.

  Pošiljatelj odpadkov mora potrditi evidenčni list ob oddaji pošiljke odpadkov, prevzemnik odpadkov pa ga mora potrditi v 15 dneh po prevzemu pošiljke. Pošiljka nevarnih odpadkov mora biti med prevozom opremljena s kopijo evidenčnega lista, lahko v elektronski obliki. 

  Evidenčni list izpolni pošiljatelj odpadkov z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki, veljaven pa je, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj in prevzemnik odpadkov. Za to morata biti oba registrirana uporabnika informacijskega sistema o ravnanju z odpadki.

  Zbiralce in izvajalce obdelave odpadkov ARSO registrira kot uporabnike informacijskega sistema o ravnanju z odpadki ob vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov oziroma ob vpisu v evidenco izvajalcev obdelave, ki jo vodi MOP. Za registracijo morajo imeti kvalificirano digitalno potrdilo v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.

  Kadar pošiljatelj odpadkov ni registriran uporabnik informacijskega sistema, mora prevzemnik odpadkov pridobiti njegovo pisno pooblastilo, da v celoti sam izpolni evidenčni list in ga potrdi tudi v imenu pošiljatelja odpadkov. V tem primeru mora prevzemnik odpadkov pošiljatelju odpadkov v 30 dneh posredovati kopijo veljavnega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki.

  Dokazila

  Evidenčni list

  Pravne podlage

 • Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

  • lastnih odpadkov, če jih obdeluje;
  • odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v Republiki Sloveniji;
  • odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav z navedbo države izvora odpadkov;
  • odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov;
  • skladiščenih odpadkov;
  • obdelanih odpadkov;
  • produktov obdelave in odpadkov po obdelavi ter o nadaljnjem ravnanju z njimi;
  • odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka ;
  • predelanih snovi ali predmetov, ki niso ustrezali merilom in je z njimi moral ravnati kot z odpadki,
  • odpadkov, ki jih je neobdelane oddal v nadaljnje ravnanje drugim prevzemnikom v Republiki Sloveniji, ločeno po teh prevzemnikih, in
  • odpadkov, ki jih je neobdelane poslal v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, ločeno po izvajalcih obdelave ter z navedbo postopka obdelave in kraja obdelave.

  Podatke je treba vnašati v evidenco o obdelavi odpadkov tako, da je razvidno časovno zaporedje obdelave odpadkov, ločeno po postopkih obdelave.

  Izvajalec obdelave mora evidenco za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta.

  Dokazila

  • Evidenca o obdelavi odpadkov

  Pravne podlage

 • Izvajalec obdelave odpadkov mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za okolje in prostor predložiti poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

  Za predložitev poročila mora izvajalec obdelave odpadkov uporabiti informacijski sistem o ravnanju z odpadki

  Poročilo o obdelavi odpadkov mora vsebovati:

  • ime in naslov oziroma naziv podjetja in sedež, dejavnost in matično številko izvajalca obdelave;
  • kraj obdelave odpadkov (na statistično regijo natančno);
  • ločeno po številkah odpadkov:
   • količine skladiščenih odpadkov na začetku in na koncu poročevalskega obdobja,
   • količine lastnih odpadkov, ki jih sam obdela;
   • količine odpadkov, prevzetih v obdelavo od izvirnih povzročiteljev odpadkov v Republiki Sloveniji;
   • količine odpadkov, prevzetih v obdelavo od zbiralcev in izvajalcev obdelave v Republiki Sloveniji, ločeno po teh imetnikih odpadkov;
   • količine odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav, z navedbo države izvora odpadkov;
   • količine obdelanih odpadkov, ločeno glede na postopke obdelave;
   • količine odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka.
   • količine prevzetih odpadkov, ki jih je neobdelane oddal v nadaljnje ravnanje drugim prevzemnikom v Republiki Sloveniji, ločeno po teh prevzemnikih,
   • količine prevzetih odpadkov, ki jih je neobdelane poslal v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, ločeno po izvajalcih obdelave ter z navedbo postopka obdelave in kraja obdelave,
   • količine odpadkov po obdelavi, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim prevzemnikom v Republiki Sloveniji, ločeno po teh prevzemnikih, ter
   • količine odpadkov po obdelavi, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, ločeno po izvajalcih obdelave ter z navedbo postopka obdelave in kraja obdelave.

  Dokazila

  • Poročilo o obdelavi odpadkov

  Pravne podlage

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

 • Za uporabo obdelanega blata v kmetijstvu ter uporabo komposta ali digestata, ki ni proizvod, mora pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za vnos v ali na tla v skladu z Uredbo o odpadkih.

  Podrobneje

 • Gradbeni odpadki, ki nastajajo na gradbiščih pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, se lahko v primeru ustreznosti odpadka (t.j. odpadek ni nevaren), predelajo na samem gradbišču, kjer so nastali. Predelava se izvrši s premično napravo, ki predeluje odpadke na območjih gradbišč. Predelajo se lahko le inertni odpadki. Ostale odpadke se izloči in preda osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

  Za premično napravo za predelavo gradbenih odpadkov na območju gradbišč je potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov. V okoljevarstvenem dovoljenju se določi dovoljene vrste odpadkov, vrsto postopka predelave, največjo letno dovoljeno količino predelanih odpadkov, način ravnanja z odpadki in preostanki odpadka po predelavi, možnost nastanka proizvodov po predelavi, ukrepi za preprečevanje vplivov na okolje, način in vsebina označevanja mesta obdelave in dovoljeni časovni okvir predelave na posameznem gradbišču.

  Podrobneje

 • Za zemeljski izkop, ki nastaja pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, če ni onesnažen z nevarnimi snovmi, je potrebna pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10.

  Ustreznost izkopa in vnosa se dokazuje z oceno kakovosti zemeljskega izkopa in oceno kakovosti tal na območju, na katerem se bo uporabil zemeljski izkop. Vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.