Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Med ravnanje z odpadki spada tudi pravilna obdelava odpadkov.

Obdelava odpadkov je postopek predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje. Za obdelavo odpadkov je zadolžen izvajalec obdelave, ki je predelovalec ali odstranjevalec.

PREDELAVA

Predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge materiale.  Dejavnost predelave odpadkov opravlja predelovalec, ki mora odpadke ustrezno predelati.

ODSTRANJEVANJE 

Odstranjevanje je postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica postopka pridobivanje snovi ali energije. Odstranjevanje odpadkov izvaja odstranjevalec.

Za obdelovanje odpadkov mora izvajalec obdelave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo/odstranjevanje odpadkov. Pri obdelavi odpadkov je potrebno ustrezno ravnanje z odpadki, voditi je treba evidenco o obdelavi odpadkov in pripraviti poročilo o obdelavi odpadkov.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

  Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) . Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

  Z okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo ali odstranjevanje odpadkov je določeno:

  • klasifikacijske številke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo;
  • skupna količina odpadkov, ki se letno lahko obdelajo;
  • skupna količina nevarnih odpadkov, ki se letno lahko obdelajo;
  • kraj obdelave odpadkov (parcelna številka ali številka stavbe iz registra nepremičnin);
  • postopek in metoda obdelave odpadkov;
  • ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje zaradi obdelave odpadkov;
  • tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave;
  • stopnja energetske učinkovitosti naprave, v primeru sežiga ali sosežiga odpadkov z energetsko predelavo;
  • zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov pred obdelavo in ravnanjem s preostanki odpadkov po obdelavi;
  • obseg in vsebina obratovalnega monitoringa;
  • zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov;
  • zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov.

  Po pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja se izvajalec obdelave vpiše v evidenco izvajalcev obdelave po uradni dolžnosti.

  Podrobneje

 • Predelava in odstranjevanje odpadkov se izvaja tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da neravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

  • čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal;
  • čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan pravni režim;
  • škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območje.

  Odpadke je treba predelati oziroma odstraniti.

  Predelava odpadkov poteka v skladu s postopki predelave.

  Odstranjevanje odpadkov se lahko izvaja v skladu s postopki odstranjevanja, če:

  • stanje tehnike njihove predelave ne omogoča;
  • ni možnosti za nadaljnjo uporabo odpadkov ali njihovih sestavin;
  • predelava odpadkov bolj obremenjuje okolje ali človekovo zdravje kot njihovo odstranjevanje glede na:
   • emisije snovi in energije v zrak, vode ali tla,
   • porabo naravnih virov,
   • energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče pridobiti, ali
   • vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po njihovi obdelavi, ali
  • so stroški predelave odpadkov nesorazmerno višji od stroškov njihovega odstranjevanja.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Povezave

 • Za vsak odpadek mora biti izpolnjen evidenčni list za katerega je zadolžen izvirni povzročitelj odpadkov.

  Evidenčni list je listina, s katero se potrdita oddaja in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadki na območju Republike Slovenije premeščajo s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali skladiščenja na kraj predhodnega skladiščenja, skladiščenja ali obdelave odpadkov.

  Evidenčni list mora vsebovati podatke o:

  • izvirnem povzročitelju, ki oddaja odpadke, in kraju oddaje pošiljke odpadkov;
  • prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu;
  • zbiralcu, če odpadke prevzema zbiralec in kraju prevzema;
  • izvajalcu obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in kraju prevzema pošiljke odpadkov;
  • klasifikacijski številki in količini odpadkov v pošiljki, ki se oddajo in prevzemajo;
  • kraju predhodnega skladiščenja, če odpadke prevzema zbiralec;
  • kraju in postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec;
  • osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za oddajo in prevzem odpadkov.

  Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema za ravnanje z odpadki in je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita izvirni povzročitelj odpadkov in zbiralec ali izvajalec obdelave ali trgovec.

  Evidenčni list mora biti potrjen v 30 dneh po prevzemu pošiljke nenevarnih odpadkov, v primeru nevarnih odpadkov pa naslednji delovni dan po prevzemu pošiljke nevarnih odpadkov.

  Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista, ki mora pri prevozu spremljati pošiljko nevarnih odpadkov, mora pred začetkom prevoza podpisati tudi prevoznik.

  Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, ki vsebuje podatke o klasifikacijskih številkah in količinah:

  • lastnih odpadkov, če jih obdeluje;
  • odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v RS;
  • odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav;
  • odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov;
  • skladiščenih odpadkov;
  • obdelanih odpadkov;
  • produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi in o nadaljnjem ravnanju z njimi;
  • odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka (po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug namen ali pridobivanje energije).

  Podatke je treba vnašati v evidenco tako, da je razvidno časovno zaporedje obdelave odpadkov in ravnanja z njimi, ločeno po postopkih obdelave.

  Izvajalec obdelave mora evidenco za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Evidenčni list in evidenca o obdelavi odpadkov

  Pravne podlage

 • Izvajalec obdelave odpadkov mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za okolje in prostor predložiti poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

  Za predložitev poročila mora izvajalec obdelave odpadkov uporabiti informacijski sistem za ravnanje z odpadki, kjer sta določena oblika in vsebina poročila.

  Poročilo o obdelavi odpadkov mora vsebovati podatke o:

  • imenu in naslovu oziroma podjetju na sedežu;
  • dejavnosti;
  • matični številki izvajalca obdelave;
  • po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:
   • lastnih odpadkov, ki jih sam obdela;
   • odpadkov, prevzetih v obdelavo od imetnikov v RS;
   • uvoženih odpadkov in odpadkov, pridobljenih iz držav članic, EU prevzetih v obdelavo;
   • skladiščenih odpadkov ob koncu poročevalskega obdobja;
   • obdelanih odpadkov, ki so bili skladiščeni ob koncu prejšnjega poročevalskega obdobja;
   • obdelanih odpadkov, ločeno glede na postopke obdelave;
   • odpadkov, uporabljenih za prekrivanje odlagališča, če gre za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem;
   • odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka.

  Dokazila

  Poročilo o obdelavi odpadkov

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020