Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje javne službe genske banke

Genske banke so nadzorovane ali gojene populacije ali deli živali in rastlin, zlasti semena, trosi, spolne celice in drugi biološki materiali, ki se upravljajo za namene ohranjanja vrst oziroma njihovih genskih skladov.

Vzpostavljanje in upravljanje genskih bank lahko izvajajo le strokovno usposobljene pravne fizične osebe na podlagi koncesijske pogodbe.

Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imenovati strokovni svet, pripraviti letni program varstva BRŽ, če opravlja tudi druge dejavnosti, voditi ločeno računovodstvo in pripravljati poročila o izvajanju del.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Koncesija se podeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga razpisuje pristojno ministrstvo.

  Rok za prijavo na razpis je najmanj 45 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.

  Na javnem razpisu se izbere en koncesionar, ki zagotavlja izvajanje storitev javne službe genske banke za celotno obdobje in območje podeljene koncesije.

  Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije, in se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:

  • strokovna usposobljenost oseb;
  • oprema in prostori za izvajanje nalog;
  • izkušnje na področju ohranjanja BRŽ;
  • vključenost v mednarodno sodelovanje na področju živalskih genskih virov.

  Podrobneje

 • Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imenovati strokovni svet v dveh mesecih po prejemu odločbe, s katero je bila izbrana na javnem razpisu kot izvajalec nalog javne službe genske banke. Strokovni svet mora biti sestavljen iz

  • predstavnika organizacije, ki izvaja naloge javne službe genske banke,
  • predstavnika vsake priznane rejske organizacije, katere rejski program je potrjen za pasme domačih živali, na katere se nanaša izvajanje javne službe genske banke, in
  • enega predstavnika vsake druge organizacije, ki opravljajo posamezne naloge iz javne službe genske banke.

  Pravne podlage

 • V letnem programu varstva BRŽ, ki ga s sklepom sprejme minister, se za opravljanje nalog javne službe genske banke podrobneje določijo obseg nalog in višina sredstev, vrsta podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe genske banke -vključno z osebnimi podatki - in način dostopa do podatkov.

  Letni program varstva BRŽ mora vsebovati:

  • cilje in pričakovane rezultate opravljanja javne službe genske banke;
  • dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne službe genske banke skupaj s predvidenim letnim obsegom dela za posamezne izvajalce nalog javne službe genske banke;
  • normativni izračun stroškov opravljanja nalog, preračunano na posamezno enoto (uro, žival, dejavnost, drugo);
  • seznam podatkov, potrebnih za opravljanje nalog javne službe genske banke, vključno z osebnimi podatki, navedenimi po posameznih dejavnostih ali nalogah oziroma storitvah, in način dostopa do podatkov skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja;
  • podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec nalog javne službe genske banke;
  • vire financiranja javne službe genske banke;
  • kazalnike učinkovitosti izvajalca nalog javne službe genske banke;
  • začetek in čas trajanja programa;
  • vrste in pasme živali, ki so predmet izvajanja programa;
  • seznam priznanih rejskih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi tega programa.

  Ministrstvo preverja usklajenost letnega programa varstva BRŽ z izhodišči iz prvega odstavka tega člena ter izvajalce nalog javne službe genske banke pisno pozove, da predloge programov ustrezno dopolnijo oziroma uskladijo.  

  Dokazila

  Letni program varstva BRŽ

  Pravne podlage

 • Če izvajalec nalog javne službe opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso povezane z opravljanjem javne službe, mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za posamezne dejavnosti. Določeni morajo biti tudi parametri za razporejanje stroškov in prihodkov na podlagi sodil (ključev) za delitev sredstev po posameznih dejavnostih.

  Pravne podlage

 • Izvajalec nalog javne službe genske banke mora pristojnemu ministrstvu poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvajanju javne službe.

  Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela zajema kratko vsebinsko poročilo, predloge za izboljšanje dela na področju javnih služb in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:

  • doseganja ciljev iz letnega programa varstva BRŽ;
  • uresničitve letnega programa varstva BRŽ;
  • posebnosti in ugotovitve pri izvrševanju letnega programa varstva BRŽ.

  Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela morata podpisati odgovorna oseba pravne osebe in strokovni vodja organizacije, ki opravlja naloge javne službe.

  Letno finančno poročilo o izvajanju javne službe mora vsebovati obrazložitev, obseg nalog, vrednost in obdobje izvajanja programa, pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in vseh drugih virov ter porabe sredstev.

  Finančno poročilo morajo podpisati odgovorna oseba pravne osebe, strokovni vodja organizacije, ki opravlja naloge javne službe in računovodja.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020