Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Odpadna električna in elektronska oprema:

 • odpadna oprema iz gospodinjstev, ki nastaja v gospodinjstvih ali industriji, obrti in storitvenih dejavnostih ter je zaradi svoje narave in količine podobna odpadni opremi iz gospodinjstev;
 • odpadna oprema, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstva, temveč nastaja iz opreme, označene na seznamu proizvodov, ki se razvrščajo po razredih električne ali elektronske opreme;
 • odpadna oprema je oprema, vključno z vsemi sestavnimi deli, vgrajenimi materiali in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se zavrže;
 • oprema iz gospodinjstev je oprema, ki se uporablja v gospodinjstvih, vključno z opremo, ki se uporablja v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih, če je njena uporaba po naravi in načinu podobna uporabi v gospodinjstvih.

Med ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo uvrščamo:

 1. Oddaja in prevzem odpadne opreme

Končni uporabnik mora:

 • odpadno opremo iz gospodinjstev oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe ali v zbiralnicah, katerih obratovanja zagotavlja proizvajalec ali pridobitelj;
 • odpadno opremo, ki ni odpadna oprema iz gospodinjstev, oddajati distributerju, proizvajalcu ali pridobitelju opreme.

Končni uporabnik mora odpadno opremo pred oddajo distributerju, proizvajalcu, pridobitelju ali izvajalcu občinske javne službe zbirati in hraniti ločeno tako, da se ne meša z drugimi odpadki.

Prevzem odpadne opreme pri končnem uporabniku poteka brezplačno.

     2. Obdelava, predelava in odstranjevanje odpadne opreme 

Obdelava je dejavnost, povezana z odpadno opremo, ko je bila ta dana v center za obdelavo zaradi preprečevanja onesnaževanja, razgradnje, drobljenja, predelave ali obdelave pred odstranjevanjem. Predelava oziroma odstranjevanje odpadne opreme je vsak postopek predelave oziroma odstranjevanja odpadkov, ki je primeren ali uporaben za predelavo ali odstranjevanje odpadne opreme.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Proizvajalec in pridobitelj morata biti vpisana v evidenco proizvajalcev opreme. Evidenco vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

  Za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme je treba oddati vlogo za vpis v evidenco na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo.

  V evidenci proizvajalcev in pridobiteljev opreme se vodijo naslednji podatki:

  • številka iz evidence proizvajalcev in pridobiteljev opreme;
  • podjetje in sedež proizvajalca in pridobitelja odpadne opreme;
  • letna količina opreme, izražena v kilogramih, ki jo daje v promet, po razredih in namenu uporabe;
  • številka načrta ravnanja z odpadno opremo;
  • podjetje in sedež uporabe, ki je nosilec izvajanja načrta ravnanja z odpadno opremo, in
  • datum vpisa v evidenco.

  Proizvajalec ali pridobitelj za vse proizvode, ki jih daje v promet v okviru istega razreda oziroma podrazreda opreme, je lahko na podlagi istega načrta ravnanja z odpadno opremo v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme vpisan samo enkrat.

  Pristojni organ vpiše proizvajalca ali pridobitelja v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme za:

  • dobo petih let in
  • določen razred ali več razredov opreme.

  Proizvajalec in pridobitelj morata vlogi za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme priložiti načrt ravnanja z odpadno opremo. Proizvajalec ali pridobitelj se lahko vključita v skupni načrt ravnanja z odpadno opremo. V tem primeru lahko vlogo za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme odda nosilec skupnega načrta.

  Podrobneje

 • Proizvajalec in pridobitelj morata opremo, dano v promet ustrezno označiti in obveščati končne uporabnike in javnost o ravnanju z odpadno opremo.

  OZNAČEVANJE

  Na opremi, namenjeni za promet mora biti na vidnem mestu berljivo in neizbrisljivo natisnjen znak o obveznem ločenem zbiranju odpadne opreme. 

  Če znaka zaradi velikosti opreme ali njene specifične uporabe ni mogoče natisniti na samo opremo, ga je treba natisniti na embalažo, na navodila za uporabo ali listino o garanciji te opreme.

  Na opremi mora biti naziv proizvajalca jasno prepoznaven po napisu, pritrjenem na  opremo. Napis mora biti oblikovan v skladu s standardom SIST EN 50 419, z njega pa mora biti razviden napis proizvajalca in podatek, da je bil oprema dana v promet po 13. avgustu 2005.

  OBVEŠČANJE

  Proizvajalec in pridobitelj morata javnost in končne uporabnike opreme v gospodinjstvih obveščati o namenu in cilju zbiranja odpadne opreme, pravilnem ravnanju z njo, možnostih njenega brezplačnega oddajanja in o prednostih njene ponovne uporabe in recikliranja.

  Končni uporabniki morajo biti obveščeni tudi o mestih prodaje opreme in urejenih zbiralnicah.

  Obvestila končnim uporabnikom morajo vsebovati podatke o:

  • tem, da odpadna oprema ne sodi med mešane komunalne odpadke, temveč jo je treba ločeno zbirati in prepuščati ali oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe ali proizvajalcu ali pridobitelju v zbiralnicah, katerih obratovanje zagotavljata;
  • možnih načinih ponovne uporabe, recikliranja in drugih postopkih predelave in prednostih ponovne uporabe in recikliranja pred drugimi oblikami predelave ali odstranjevanja odpadne opreme;
  • možnih škodljivih vplivih na zdravje ljudi in okolje zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje odpadna oprema, in
  • pomenu znaka.

  Proizvajalec in pridobitelj morata obveščati in seznanjati o načinu prevzemanja odpadne opreme od končnih uporabnikov tudi vse distribucije v distribucijski verigi. Po skupnem načrtu ravnanja z odpadno opremo mora obveščanje zagotavljati nosilec skupnega načrta ravnanja.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Proizvajalec, pridobitelj in končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja morajo Ministrstvu za okolje in prostor najpozneje do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati poročilo o ravnanju z odpadno opremo za preteklo koledarsko leto.

  Poročilo o ravnanju z odpadno opremo v primeru skupnega načrta ravnanja z odpadno opremo Ministrstvu za okolje in prostor posreduje nosilec izvajanja načrta.

  Dokazila

  Poročilo o ravnanju z odpadno opremo

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Proizvajalec, pridobitelj in končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja lahko prenesejo svoje obveznosti v zvezi s prevzemanjem odpadne opreme, njeno ponovno uporabo, obdelavo, recikliranjem, predelavo in obveščanjem javnosti o ravnanju z odpadno opremo le na izvajalca javne službe.

  Prenos obveznosti se uredi s pogodbo, na podlagi katere izvajalec javne službe zagotavlja proizvajalcu, pridobitelju ali končnemu uporabniku storitve državne gospodarske javne službe, ki se izvaja kot koncesionirana javna služba.

  Območje izvajanja javne službe je celotno območje Republike Slovenije.

  Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z odpadno opremo, imeti urejene zbirne centre in pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

  Podrobneje

 • Izvajalec javne službe mora za proizvajalce, pridobitelje in končne uporabnike obveščati javnost in končne uporabnike.

  Javnost in končni uporabniki morajo biti obveščeni o namenu in ciljih zbiranja odpadne opreme, pravilnem ravnanju z njo, možnostih njenega brezplačnega oddajanja in o prednostih njene ponovne uporabe in recikliranja.

  Končni uporabniki morajo biti na mestih prodaje opreme in na krajevno običajen način obveščeni o urejenih zbiralnicah, in sicer s strani izvajalca javne službe.

  Obvestila končnim uporabnikom morajo vsebovati podatke o:

   

  • tem, da odpadna oprema ne sodi med mešane komunalne odpadke, temveč jo je treba ločeno zbirati in prepuščati ali oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe ali proizvajalcu ali pridobitelju v zbiralnicah, katerih obratovanje zagotavljata;
  • možnih načinih ponovne uporabe in recikliranja in drugih postopkih predelave ter prednostih ponovne uporabe in recikliranja pred drugimi oblikami predelave ali odstranjevanja odpadne opreme;
  • možnih škodljivih vplivih na zdravje ljudi in okolje zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje odpadna oprema, in
  • pomenu znaka.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Poročilo izvajalca javne službe mora vsebovati najmanj podatke o:
  - nazivu, sedežu, dejavnosti in šifri dejavnosti proizvajalcev, pridobiteljev in končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja, ki so vključeni v sistem storitev javne službe,
  - obračunu stroškov ravnanja s prevzeto ali zbrano odpadno opremo,
  - celotni količini prevzete odpadne opreme od izvajalcev občinske javne službe - izraženi v kilogramih, po razredih oziroma podrazredih opreme,
  - celotni količini prevzete ali zbrane odpadne opreme od končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja in distributerjev v zbiralnicah, izraženi v kilogramih - po razredih oziroma podrazredih opreme,
  - količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadne opreme, ki je bila ponovno uporabljena ali reciklirana,
  - količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadne opreme, ki je bila drugače predelana - ločeno po postopkih predelave,
  - količinah, izraženih v kilogramih, in deležih odpadne opreme po razredih oziroma podrazredih opreme, ki je bila odstranjena - ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu predhodne predelave, ter
  - količini, izraženi v kilogramih, in deležih odstranjenih sestavnih delov, vgrajenih materialov in nevarnih snovi.

  Dokazila

  Poročilo o ravnanju z odpadno opremo

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020