Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Smukanje prostoživečih domorodnih ribjih vrst

Smukanje je odvzem spolnih celic spolno zrelih rib za nadaljnjo gojitev domorodnih ribjih vrst. Poteka v rezervatih za plemenke, lahko pa tudi v drugih delih ribiškega okoliša, določenih v ribiškogojitvenemu načrtu. Rezervat za plemenke je revir, namenjen pridobivanju spolnih produktov za gojitev domorodnih ribjih vrst.

 • Način in izvajanje odlova oziroma smukanja plemenk

Smukanje določenih vrst plemenk v posameznem ribiškem okolišu lahko izvaja le izvajalec ribiškega upravljanja, ki mora o vsakem opravljenem odlovu in smukanju plemenk pripraviti zapisnik. Odlov plemenk lahko opravlja le za določen način odlova strokovno usposobljen delavec v ribištvu, z opravljenim strokovnim izpitom  za ribogojca.

Odlov plemenk se lahko izvaja s sredstvi in na način, s katerimi se ne poškoduje rib, drstišča in da ne vpliva na potek drstenja drugih rib. Smukanje se opravi takoj na mestu odlova plemenk. Plemenke se lahko v ribogojnem objektu zadržuje največ 30 dni od časa odlova.

Plemenke potočne in soške postrvi, ki v času odlova še niso v fazi, ko se lahko osmukajo, se lahko premestijo v ribogojni objekt, ki ima dovoljenje za gojenje rib za poribljavanje.

Takoj po smukanju je treba plemenke spustiti v vodo na mestu odlova ali v matično strugo.

V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih odlovih in smukanju plemenk, ki vsebuje naslednje podatke:

 • ribjih vrstah;
 • datum in času odlova;
 • mestu odlova;
 • številu odlovljenih plemenk, ločenih po spolu;
 • številu osmukanih plemenk, ločenih po spolu;
 • številu osmukanih iker;
 • številu in kraju vrnitve plemenk.

Ob premestitvi plemenk v ribogojni objekt pa še podatke o:

 • ribogojnem objektu;
 • vrsti in številu premeščenih plemenk;
 • datumu smukanju;
 • številu osmukanih plemenk ločenih po spolu;
 • številu osmukanih iker;
 • datumu, številu in mestu vrnitve plemenk.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Izvajalec ribiškega upravljanja je zadolžen za izvajanje smukanja določenih vrst plemenk in mora o smukanju predhodno obvestiti krajevno pristojen Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

  Izvajalec ribiškega upravljanja mora zagotoviti strokovno usposobljen kader z opravljenim strokovnim izpitom za ribogojca.

  Za opravljanje dejavnosti ribiškega upravljanja, ki vključuje tudi smukanje prostoživečih domorodnih ribjih vrst je potrebna sklenitev koncesijske pogodbe in izpolnjevanje drugih pogojev.

  Pravne podlage

 • Plemenke določenih ribjih vrst se lahko smuka le na mestih in v obsegu, kakor je določeno v ribiškogojitvenem načrtu ali posebnem dovoljenju izdanega s strani pristojnega organa.

  Izvajalec ribiškega upravljanja za pridobitev posebnega dovoljenja pošlje vlogo na pristojni organ. Vloga, za katero ni predpisanega obrazca, mora vsebovati naslednje podatke:

  • obdobje smukanje,
  • vrsto rib,
  • količino rib,
  • območje smukanja.

  Pravne podlage

 • Fizična oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti uspešno opravljen strokoven izpit za ribogojca.

  Prav tako, fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti zaposleno ali s pogodbo določeno vsaj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit za ribogojca.

  Ribogojec goji sladkovodne ali morske ribe za prehrano ali športni ribolov. Delo vključuje: skrb za ribji zarod, hranjenje rib in čiščenje bazenov.

  Ribogojec lahko hrani ribe ročno ali avtomatsko, z lijaki, ki spuščajo hrano v vodo. Zelo pomembno je ribe redno pregledovati in vzdrževati pogoje za varnost in zdravje rib. Uporablja različne velikosti in vrste akvarijev, opremo in pribor za nego ribjega zaroda. Ribe hrani ročno ali avtomatsko in vzdržuje zdravo okolje za ribji zarod. Vodi tudi evidenco o razvoju mladic.

  Pri delu običajno potrebuje tudi vozniški izpit. Mora biti fizično vzdržljiv, dela na prostem v vseh vremenskih pogojih in je spreten pri praktičnih opravilih.

  Ribogojec ima pogosto končano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo tehnične ali naravoslovne smeri in izpit za vožnjo vozil in manjših plovil. Pomembno je, da je strokovno usposobljen za opravljanje dejavnosti ribogojstva.

   

   

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
27. 9. 2021