Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnično preizkušanje in analiziranje (71.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 

  • Zakon o dimnikarskih storitvah

Dimnikarska dejavnost se opravlja s podelitvijo dimnikarskega dovoljenja dimnikarski družbi ter dimnikarske licence dimnikarju (za male kurilne naprave), v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pa jih podeljujejo Upravne enote Republike Slovenije.

 

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Zakon o zasebnem varovanju

Dejavnost zasebnega varovanja vključuje varovanje življenja, osebne varnosti, premoženja ljudi na varovanem območju ter varovanje premičnega in nepremičnega premoženja.

Varovanje se zagotavlja z varnostnim osebjem in sistemi tehničnega varovanja.

Zasebno varovanje lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano ustrezno dejavnost in veljavno licenco.

Zakon o zasebnem varovanju regulira naslednje dejavnosti:

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

 • Preizkušanje hidrantnih omrežij lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Pogoje za pridobitev pooblastila določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij.
Vir: Ministrstvo za obrambo
  • Zakon o varnosti v cestnem prometu

V zakonu je določeno, da tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.

Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon o varstvu pred požarom in Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

 • Za opravljanje dejavnosti požarnega varovanja je treba pridobiti pooblastilo in zagotoviti sodelovanje s serviserjem gasilnih aparatov.

Vir: Ministrstvo za obrambo

  • Zakon o kmetijstvu in Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil

Regulacija velja za:

 

   • Izvajanje kontrole in certificiranje ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil
   • izvajanje kontrole in certificiranje integriranih kmetijskih pridelkov

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki:
   • merjenje čistote vode ali zraka, merjenje radioaktivnosti ipd.; analiza možnih polutantov, kot npr. odpadnih vod.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki:
  • akustično in vibracijsko testiranje, radiografsko testiranje spojev
  • testiranje čistote mineralov in drugih materialov
  • merjenje čistote vode ali zraka, merjenje radioaktivnosti ipd.; analiza možnih polutantov, kot npr. dima, odpadnih vod
  • analize na področju higiene živil, vključno z veterinarsko kontrolo v povezavi s proizvodnjo hrane
  • preizkušanje in analiziranje fizikalnih lastnost materialov (trdnosti, trajnosti, radioaktivnosti ipd.)
  • certificiranje vodnih plovil, zrakoplovov, vozil, jeklenk, avtentičnosti umetnin ipd.
Sem spada tudi:
 • meritve sevanja pri javljalnikih požara
 • tehnični pregledi motornih vozil, zrakoplovov in vodnih plovil
 • dejavnost kriminoloških laboratorijev

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Zagon čistilne naprave kot samostojne storitve;
 • Merjenje in vzorčenje vode ;
 • Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak
 • Pregled hidrantov (kontrolne meritve);
 • Meritve emisij dimnih plinov kot samostojna specializirana storitev;
 • Meritev prebojne trdnosti transformatorskega olja in odvzem vzorca;
 • Demontaža, ponovna montaža in overitev merilnika toplote kot samostojna storitev ;
 • Meritve na strelovodni inštalaciji kot samostojna storitev;
 • Laboratorijske analize zemlje in krme;
 • Storitev analize vzorcev mleka;
 • Tehnični pregled (pavšalni npr. sistema aktivne požarne zaščite) ;
 • Elektro meritve gradbiščne elektro omarice;
 • Zagon kotla na biomaso (brez montaže);
 • Izdelava energetskih izkaznic zgradb (V primeru, da gre pri energetski izkaznici za izdelek na podlagi meritev, se le-ta uvšča v podrazred 71.200; v primeru, da gre za preračunane strokovne cenitve, se izdelek uvršča v podrazred 71.121 );
 • Registracija vozil

Vir: Statistični urad RS

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki (merjenje čistoče vode ali zraka, merjenje radioaktivnosti ipd., analiza možnih polutantov, kot npr. dima ali odpadnih vod).