Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ugotavljanje skladnosti za gradbene proizvode

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP) pove, kakšna je stopnja vključenosti priglašenega organa pri ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda. Sisteme je za družine proizvodov določila Evropska komisija skupaj z državami članicami in jih objavila kot sklepe v Uradnem listu EU. 

Vloga priglašenega organa pri različnih sistemih AVCP:

 • Sistem 1+:Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje,stalnega nadzora in inšpekcijskega preskušanja vzorcev,
 • Sistem 1:Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora,
 • Sistem 2+:Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje, ki vključuje izdajo certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje in stalni nadzor;
 • Sistem 3:Ocena lastnosti proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, tabelaričnih vrednosti ali opisne dokumentacije,
 • Sistem 4: Pri tem sistemu vse naloge izvede proizvajalec sam.

Priglašeni organi (Notified Body, NB) so organi, vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, in so lahko organi za certificiranje proizvodov, organi za certificiranje kontrole proizvodnje ali preizkuševalni laboratoriji. Organe določijo države članice in jih nato priglasijo Evropski komisiji in državam članicam. Priglašeni organi morajo sodelovati v evropski skupini priglašenih organov (Group of Notified Bodies). Ko je organ priglašen za naloge v okviru harmonizirane tehnične specifikacije, ki velja za določen proizvod, ga proizvajalec lahko vključi v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Pri tem ima proizvajalec možnost izbrati katerikoli priglašeni organ znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Priglašeni organi morajo stalno izkazovati usposobljenost za področja in postopke, za katere so bili priglašeni. Organi so lahko priglašeni za naslednje naloge:

 • ocena lastnosti proizvoda na osnovi preskušanja,
 • certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje,
 • certificiranje proizvodov.

Organi za tehnično ocenjevanje (Technical Assessment Body, TAB) pa se določijo za tiste proizvode, za katere ni harmoniziranih standardov. Za te proizvode proizvajalec lahko pridobi evropsko tehnično oceno na osnovi evropskega ocenjevalnega dokumenta. Države članice sporočijo ime in naslov organa za tehnično ocenjevanje Evropski komisiji in drugim državam članicam. Organi za tehnično ocenjevanje izvajajo ocenjevanje proizvodov in izdajajo evropsko tehnično oceno le na tistih področjih gradbenih proizvodov, za katera so imenovani.

Postopek imenovanja se začne z vložitvijo vloge za priglasitev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister imenuje tri-člansko komisijo, ki izdela mnenje o ustreznosti vloge. Na podlagi proučitve vloge in priložene dokumentacije Komisija izda svoje mnenje, in sicer najkasneje v petih delovnih dneh od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo ministru oziroma od njega pooblaščeni osebi, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Organ za ugotavljanje skladnosti AVCP se priglasi Komisiji Evropske unije, državam članicam Evropske skupnosti in Evropskega gospodarskega prostora.

Priglasitev vsebuje:

 • podatke o področju določitve organa oziroma vrsto proizvodov, na katere se nanaša priglasitev,
 • navedbo priglašenega organa vključno z identifikacijsko številko, ki jo je določila Komisija,
 • sistem ugotavljanja skladnosti (1, 1+, 2+ in 3).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so bili predhodno imenovani s strani ministra Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izda mnenje o ustreznosti zahteve.

  Vloga in mnenje komisije se posreduje ministru, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

  Priglasite opravi minister, pristojen za gospodarstvo. Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Evropski komisiji in sicer v NANDO bazo (baza vseh priglašenih organov Evropske unije, za vse vrste proizvodov).

  Priglasitev vsebuje:

  • navedbo priglašenega organa, z identifikacijsko številko, ki jo je določila EK
  • sistem ugotavljanja skladnosti (1, 1+, 2+ in 3) in
  • vrsto gradbenih proizvodov, na katere se priglasitev nanaša.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.